Иследователски проекти на Фондацията включват:

  • Разработване на методика и инструменти за оценка на партньорствата между фирми и граждански организации
  • Мониторинг и оценка на правата по активното европейско гражданство
  • Анализ на политиката относно болничната реформа в България
  • Изследване на болничните услуги в България и Естония: Какво е рационално и какво - не?
  • Граждани на Нова Европа
  • Развитие на пазара на труда в България

Разработване на методика и инструменти за оценка на партньорствата между фирми и граждански организации

Проектът се реализира като продължение на европейски проект - “Лисабон минус  3: Оценяване на партньорства за корпоративна социална отговорност” съфинансиран от ГД „Заетост и социални дейности” на Европейската комисия и  UniCredit Group и изпълнен в партньорство с италианските организации Фондация за активно гражданство  (FONDACA)  и Активна гражданска мрежа (ACN). Разработената методика и усъвършенстваните индикатори са тествани в 14 европейски страни  - Австрия, България, Дания, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Обединеното кралство.

Мониторинг и оценка на правата по активното европейско гражданство

Проектът се фокусира върху състоянието на правата на европейските граждани в контекста на Европейската харта за активно гражданство, анализ на силните и слабите страни на гражданските организации  в рамките на ЕС и повишаване на техния капацитет за участие в разработката на обществената политика на национално и европейско равнище.  Партньори по проекта са Фондация за активно гражданство  (FONDACA)  и Активна гражданска мрежа (ACN).  Документи: Проект- обща информацияАнкетна карта за гражданската организацияАнкетна карта за служители на държавни институции.

Анализ на политиката относно болничната реформа в България

В съвместна научна разработка на Лондонският институт по хигиена и тропическа медицина, Фондация "Индекс" и УННС, финансирана от Британската академия на науките, се анализират постиженията и проблемите на реформата в болничната помощ.

Разработката хвърля светлина върху тенденциите на болничната реформа в България в условията на икономически преход след 1989 г. по пътя на идентифицирането на спорните въпроси и на възможностите за предприемане на по-нататъшни стъпки.

Достъп до електронното копие на окончателния доклад по научната разработка може да бъде получен след заявка и заплащане на такса.

За подаване на заявка моля свържете се с нас.

Изследване на болничните услуги в България и Естония: Какво е рационално и какво - не?

Проектът включва изследване и сравнителен анализ на болничните услуги в България и Естония с акцент върху някои практически аспекти и възможности за прилагане на подходящи стратегии за тяхното усъвършенстване и оптимизиране в двете страни. В рамките на проекта ще бъдат организирани кръгли маси в България и Естония, както и международна конференция в България за представяне на резултатите от изследването с участието на български, естонски, европейски и американски експерти и на представители на всички заинтересовани страни, имащи отношение към реформата на болничната помощ. Проектът е финансиран от програма Местно самоуправление на Институт "Отворено общество" - Будапеща.

Вижте заключителният доклад по темата

Граждани на Нова Европа

Спонсорирано от ЕС международно изследване, в което Фондация "Индекс" участва като партньор на италианската неправителствена организация Cittadinanzattiva. Изследването идентифицира и дава кратко описание на съвременната обществена политика в областта на гражданската активност в 28-те страни на Нова Европа и страните-членки на ЕС. Далеч надхвърляйки простото събиране на информация за гражданските организации в отделните страни, изследването акцентира върху задачата да разкрие какво е направено от държавните и други обществени институции или какво те имат намерение да направят за признаването и разбирането на гражданската активност като фактор за развитие на обществото.

Развитие на пазара на труда в България

Мащабно изследване на развитието на пазара на труда в централна и източна Европа от 1989 г. насам, по проект на ААМР, под ръководството на Aguirre International. Фондация "Индекс" събра, обработи и документира информацията за България.

Index Foundation

  • ж.к. Младост-1, бул. „Александър Малинов“ № 30 Търговски Център „Лилиан“ етаж 2, офис 23 1750 София
  • +359 2 480 6801; +359 89 865 9669; +359 89 853 0002