Членове на Фондацията работят в качеството си на консултанти по различни межуднародни проекти в сферата на превенцията и предоставят обучение по заявка на общини, училища и организации в България. Уникален продукт на натрупаната експертиза на Фондацията е Методиката за превенция във възрастовата група 1- 5 клас.

Балкански мост за превенция на наркотици

С подкрепата на програма Изток-Изток на Отворено общество и Американският институт за алкохола и алкохолната зависимост Фондация "Индекс" създаде "Балкански мост за превенция на наркотиците" с партньори от Румъния, Албания,
Македония и САЩ. Проектът дава възможност за обмен на информация между четирите държави, отразяване на опита на САЩ и Европа и работи за въвеждането на програми за работа с ученици.

Гражданското общество за намаляване търсенето на наркотици - Австрия, България, Словения, Унгария и Румъния"

Проектът цели повишаване на капацитета в България, Словения, Унгария и Румъния за по-добро управление на превенцията на търсенето на наркотици и реализиране на програми за ранна намеса чрез работа в тясна връзка и сътрудничество с местни неправителствени организации. Обучението се фокусира в няколко области: изграждане на организационния и управленски капацитет на неправителствените организации, методика за бърза оценка на нуждите и оценка на програмните резултати, разработване, реализиране и оценка на програми за първична превенция и ранна намеса, обществено-информационни кампании и застъпничество. Проектът е подкрепен от ЕС.

Проект РАДАР

Дългосрочна цел на проекта е ограничаване на наркоманията сред подрастващите в община Перник, в съответствие с местния договор за сигурност в общината/ и апробиране на модела CAPRA за проактивно отношение към проблема за намаляване на употребата на психоактивни вещества от подрастващите. Проектът си поставя за задача да повиши компетентността на училищните педагози, полицията и родителите за първична превенция и да подготви условията за въвеждане на програма за превенция в 4ти и 5ти клас на ниво училище. Проектът е подкрепен от Институт "Отворено общество" - София и Клуб "Отворено общество" - Русе.

Методика за превенция I -IV клас

Представяната методика е адаптиран вариант, разработен от Фондация "Индекс", на базата на продължителната работа на Фондацията с различни международни партньори в сферата на превенцията на употребата на психо-активни вещества. Методика е насочена към възрастовата група 1-5 клас и включва 30 урочни плана за всеки клас, организирани в занятия от 30 минути, с подробни инструкции за водещия часовете и работни листа за учениците.

Отправна точка в методиката е да се помогне на учениците да се научат да идентифицират и разбират чувствата си, да ги споделят и да дават израз на трудните си изживявания по безопасен начин, който да не води до агресия или рисково поведение. Темата за химическите вещества се въвежда по деликатен и ненатрапчив начин, отново в тясна връзка с чувствата и поведението, като се акцентира върху това, че има вещества, които променят настроението, а различните етапи на развитие на зависимост се илюстрират с подходящи за съответната възрастова група примери, игри и казуси. В тази връзка се въвежда и темата за вземането на решения и отговорността за избора, който правим, включително по отношение на тютюнопушенето, алкохола, наркотиците, а също и тoва и как околните могат да повлияят върху тези решения - т.е. как може да се устои на натиска на групата и да се поема само адекватен риск. След темата за поемането на риск и последиците от рисково поведение учениците се въвеждат в темата за семейството като нещо особено специално - различните видове семейства, трудните ситуации в семействата, любимите семейни занимания и ценностите, които семейството култивира. Последният раздел се фокусира върху подобряване на самооценката и самочувствието на учениците като силен защитен фактор за пълноценен и здравословен начин на живот: разбирането на уникалността и силните качества, които всяко едно дете носи в себе си - неговите таланти и уникални заложби.

Достъп до методиката може да бъде получен след заявка и заплащане на такса. За подаване на заявка моля свържете се с нас.

Index Foundation

  • ж.к. Младост-1, бул. „Александър Малинов“ № 30 Търговски Център „Лилиан“ етаж 2, офис 23 1750 София
  • +359 2 480 6801; +359 89 865 9669; +359 89 853 0002