Фондацията реализира проекти в тази сфера съвместно с Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, Националния център за обществено здраве,Конфедерацията на независимите синдикати в България - КНСБ, община Ямбол и др.

Фондация "Индекс" е пълноправен член на Европейската асоциация за обществено здраве EPHA (The European Public Health Alliance).

ПРАВА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Фондацията работи за популяризиране и защита на правата на пациентите в България чрез проучване и анализ на нормативната уредба в европейски и международен план, отразяване на най-добрите практики, създаване на база данни за информация по правата на пациентите, повишаване на информираността и компетентността на НПО, инициативи за създаване на процедури за подаване на жалби и здравен омбудсман, публикуване на бюлетин по правата на пациентите, консултантски услуги и др. Дейностите на Фондацията в горните области са спонсорирани от различни донори - правителството на Кралство Холандия, Отворено общество, World Learning/Американската агенция за международно развитие и Български здравен проект - BearingPoint, USAID.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ:

Бюлетин "Монитор на правата на пациентите"

Издаваният от Фондацията бюлетин "Монитор на правата на пациентите" е предназначен за неправителствени организации, държавни и общински институции и ведомства и всички, които се интересуват от проблемите на здравеопазването и правата на пациентите.

Достъп до електронно копие на издадените досега броеве на бюлетина може да бъде получен след заявка.

За подаване на заявка моля свържете се с нас.

Обществен защитник/Омбудсман

От януари 2004 г. в гр. Ямбол действа обществен защитник/омбудсман по здравеопазване по линия на проект на Фондация "Индекс" с начална финансова подкрепа от холандското правителство. Това е първият опит за въвеждане на специализиран здравен омбудсман, който предоставя помощ на гражданите, търсещи отговор на своите запитвания и оплаквания по здравни проблеми. Тази възможност обезпечава по-добрата защита на правата на пациентите в общината.

Национални конференции и кръгли маси

В периода 2001-2004 са проведени две международни конференции и няколко кръгли маси по актуалните проблеми на пациентите и необходимата нормативна защита на техните права с участието на държавни институции и организации, неправителствени организации и всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването. 
През март 2005 г. Фондация "Индекс" организира кръгла маса-дискусия в рамките на проект "Проучване на развитието на реформата на болничната помощ в България" съвместно с Лондонският институт по хигиена и тропическа медицина (London School of Hygiene and Tropical Medicine) на тема "Напредъкът на реформата в болничната помощ в България" със съдействието на Британската академия на науките.

Кръглата маса се проведе с участието на основните партньори в областта на здравната политика - Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Лекaрския съюз, Националното сдружение на общините, както и представители на медицинската общност - директори на обществени и частни лечебни заведения и неправителствени организации.

Социологически проучвания

Проведени две социологически проучвания за определяне на нивото на информираност на пациентите за техните права в три пилотни региона в България.

Анализи и изследвания

Мащабно сравнително изследване и анализ на състоянието на правата на пациентите и съществуващите нормативни системи и защити в 12 европейски държави, осъществено от екип на Фондацията.

Фондацията предлага и разработен от нея компакт диск с информация относно правата на пациентите в България и различни европейски държави.

Достъп до електронното копие на компакт диска и изследването може да бъде получен след заявка и заплащане на такса.

За подаване на заявка моля свържете се с нас.

Обучение

Обучение на служители на НПО, медицински работници и журналисти по горната тематика

ПРОЕКТИ В ЧУЖБИНА

Създаване на структури за гражданско участие в процеса на вземане на решения в здравеопазването в Украйна

Проектът е финансиран от ЕС и се реализира в партньорство с БЛС и лекарския съюз в гр. Николаев, Украйна. Основните дейности по проекта включват обмен на опит и създаване на обществени съвети по здравеопазване в Украйна. 

Index Foundation

  • ж.к. Младост-1, бул. „Александър Малинов“ № 30 Търговски Център „Лилиан“ етаж 2, офис 23 1750 София
  • +359 2 480 6801; +359 89 865 9669; +359 89 853 0002